Om Akademi for Præstekadetter

Favrskov provsti opretter fra efteråret 2019 et Akademi for Præstekadetter.
Akademiet tilbyder faglige studiejobs til teologistuderende med det formål at levere en unik indsigt i præsteembedet og oparbejde praktisk erfaring med arbejdet i folkekirken.


Af provst Anders Bonde

Baggrund

Meget tyder på, at der er udsigt til alvorlig præstemangel i Danmark. Det bekræftes af de seneste års ansættelser i Favrskov provsti med færre ansøgere. Tallene er forskellige, men flere steder begrænser feltet sig til et par stykker. Det vigende optagerantal på teologistudiet kombineret med et relativt stort frafald tyder på, at den negative tendens vil fortsætte. Endelig er valget af teologistudiet for mange ikke længere et tilvalg af en senere præstegerning. 

Ud over det numeriske udfordres rekrutteringen til præstearbejdet - og fastholdelsen i det - ofte af en svag pastoralteologisk erfaringsbase som indgang til jobbet. Mange nye præster har ikke kendskab til, hvad de går ind til.

Årsagerne er mange. Et generelt traditionstab har utvivlsomt betydet, at et teologistudium for mange gennemføres uden egentlig kontakt og erfaring med den folkekirkelige hverdag. Selvom den praktiske del af præsteuddannelsen i nogen grad kompenserer herfor, synes det ikke i tilstrækkelig grad at kunne afbøde det kulturchok, mange unge præster oplever i mødet med den praktiske virkelighed herunder menighedernes forventninger.

Konsekvensen er, at et stigende antal præster stempler ud af jobbet i de første 5-8 år.

Denne udvikling kalder på handling. Nye tiltag omkring udviklingen af den praktiske del af præsteuddannelsen i FUV regi samt ansættelsen af uddannelseskoordinatorer i stifterne er gode skridt på vejen. Det kunne også overvejes, om tiden ikke et inde til, at menighederne påtager sig et større medansvar for rekruttering af præster og fastholdelse af dem.

Det er disse perspektiver, der er afsæt for Favrskov provstis initiativ til et Akademi for Præstekadetter. 

Formål

Vi tror på, at en væsentlig styrkelse af praktikken på den teologiske kandidatdel vil forstærke oplevelsen af, hvor meningsfyldt og inspirerende præstearbejdet er.

Gennem sin deltagelse i akademiets aktiviteter bliver den studerende en del af den folkekirkelige hverdag og kommer til at varetage grundlæggende præsteopgaver i et konkret kirkeligt miljø. Og derved opnår nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er folkekirkepræstens.

Formålet med Akademi for Præstekadetter er således at bygge bro mellem det akademiske studium og præsteembedet med det sigte at tiltrække og fastholde præster i folkekirken.

Organisering

Projektet har været genstand for en grundig drøftelse i provstiets kompetente forsamlinger. På formandsmøder, i budgetsamrådet, i provstiudvalg, i præstekollegiet og hos biskoppen har tanken vundet fuld opbakning - herunder også opbakningen til den nødvendige økonomi.

  • Præstekadetterne ansættes i en periode af max 2 år med et lønnet ugentligt timetal på ca. 10 timer. Der er optaget 5 studerende på første hold og kravet er, at de har en bachelorgrad i teologi og er aktive på den teologiske kandidatuddannelse. Ansættelser sker på bacheloroverenskomst under Den danske Præsteforening.

  • Præstekadetterne bliver en del af det pastorale miljø i provstiet og vil deltage i provstikonventer og andre faglige møder på linje med præsterne.

  • Akademiet er base og udgangspunkt for præstekadetternes aktiviteter. Her klædes de på til opgaverne i menighederne under ledelse af akademileder, sognepræst Eva Pedersen, der er frikøbt 25% til formålet og provstiets projektmedarbejder Anne Dorte Nørby.

  • Akademiet får fysiske rammer i provstifaciliteterne i Hadsten.

  • Projektet løber som forsøg i perioden 2019-21 og følges af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Forankringen i FUV skal bidrage med sikring af projektets faglige kvalitet og erfaringsopsamling, der kan komme folkekirken som helhed til gavn og danne grundlag for videreudvikling af projektet.

 

Det er en stor glæde, at initiativet er blevet taget godt imod af de studerende og af den lokale kirke, der står parat til at tage imod, når akademiet åbner i slutningen af august 2019.  

 

Tilbage

Mød akademiets leder

Kontakt akademiet